Día Internacional da Persoa Coidadora: estudo CuidadorES

Día Internacional da Persoa Coidadora: estudo CuidadorES

Dende 2014, o 5 de novembro, celébrase en España o Día Internacional das persoas Coidadoras. O obxectivo desta celebración é recoñecer o traballo de todas as persoas que se dedican, de xeito profesional ou como apoio familiar, ao coidado de persoas maiores e / ou dependentes.

A Alianza Internacional de Organizacións de Coidadores (IACO) publicou o seu informe sobre o estado dos coidados no mundo, co apoio de Embracing Carers¹. O informe é a base para o desenvolvemento dunha estratexia global que mellore a calidade de vida e apoie as necesidades de todos os coidadores non remunerados do mundo.

O informe examina as formas en que diferentes países e gobernos comezan a apoiar aos coidadores non remunerados, ao tempo que destaca as áreas onde se precisa máis apoio.

No caso de España, o informe indica que a Lei 39/2006 de promoción da autonomía persoal e atención a persoas en situación de dependencia (Lei de dependencia) define aos coidadores non remunerados como membros da familia non vinculados a unha atención profesionalizada². O estudo identifica a necesidade de ampliar a definición dun coidador non remunerado a nivel nacional. En España, a Sociedade Española de Xeriatría e Xerontoloxía (SEGG) e a Fundación SEGG Envellecemento e Saúde con motivo do Día do Coidador 2020 presentaron os resultados do estudo CuidadorES para ter unha foto da situación actual dos coidadores  no noso país.

A obtención de respostas sobre como afecta o traballo físico e mental ao coidador foi un dos obxectivos desta colaboración. Á hora de analizar a súa calidade de vida, observouse que o 54,5% dos coidadores participantes no estudo (4.243 persoas) afirmaron sufrir cambios relevantes nas súas vidas, con alteracións no seu carácter e estado de ánimo. O 82% viu afectado o seu tempo libre, mentres que o 70% percibiu cambios na súa vida familiar.

En relación coa saúde física, o SEGG indica que aproximadamente o 60% dos coidadores que participaron no estudo indican que o seu estado de saúde está afectado: 8 de cada 10 séntense cansos ou están estresados. O 76% ten dor osteoarticular e dor nas costas: 5 de cada 10 sofren insomnio e case o 40% teñen dores de cabeza.

En canto á saúde mental, a tarefa de coidar afecta ao estado de saúde mental do 49,5% das persoas entrevistadas, cunha intensidade considerable, xa que o 76,5% puntúana entre 5 e 8 nunha escala de 1 a 9 ; os problemas máis relevantes son:

  • Frustración e impotencia (73%).
  • Ansiedade (61,5%).
  • Irritabilidade e ira (60%).
  • Depresión e tristeza (57,5%).

 

Ademais, o 41,5% destas persoas consulta a un médico ou psiquiatra por estes problemas.

En relación á área social, os coidadores das persoas con dependencia que formaron parte do estudo din que precisan predominantemente recoñecemento e apoio social (50,5%), axuda económica (45%) e apoio psicolóxico (41 %).

Ademais, apóianse nos servizos de proximidade: médico de familia (65%), enfermeiro (37%), traballador social (27%) e farmacéutico (16%).

¹Disponible en: https://internationalcarers.org/wp-content/uploads/2018/11/IACO-EC-GSoC-Report-FINAL-10-20-18-.pdf
²Disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-18959